POMERANIAN SPITZ
"Tuсha"

(GERALLD GOLDEN EXELENT X VICTORIYA VELIKOLEPNAYA DE LUTVINS)

TITLES
JUNIOR CHAMPION OF RUSSIA

PHOTO/PEDIGREE        *TUСHA'S CHILDREN  

 

POMERANIAN SPITZ
"Yozhik"

(POMSTAYL VALENTINO X INSTAYL GREYS KELLI)
 

PHOTO/PEDIGREE        *YOZHIK'S CHILDREN  

 

POMERANIAN SPITZ
"Enni"

(STARPOM SOLOMON X STARPOM PRIMA)

PHOTO/PEDIGREE        *ENNIE'S CHILDREN