Дамы/ Female
********

 г. Мурманск,
 владелец питомника
Мишенева Надежда
snou-mirekl@mail.ru

8(8152) 53-11-01
+7(952)2948903
 

форум
"русский той
и  не только"

 
 


LAMBINA NOVINKA OT AVTORITETA (PUYSHA)
д.р. 01.07.11, рост 25 см, резцы 6х6
*Фотографии при нажатии на картинку открываются  в большом размере
*
Click on the picture
and open a photo in big size

PEDIGREE

JCH Russia, 2-JCH of Club, 8-CH of Club, CH RKF, CH Russia,
Vice Ch World-2011, GRAND, Ch Finland, Norwey, Sweden, Nordic Champion

SNOU MIREKL AVTORITET
JCH CLUB, JCH RUS
ZHEMCHUG MINI BOY OT MARLEON DUSVIK
 JCH RUS, CH RUS, CH KAZAHSTAN, CH NCB, CH RKF
ROSSISKYI CHOKOLAT MIKKI MAUS
 
JCH RUS, CH RUS, CH KAZAHSTAN
MILASHKA PINCESSA OT MARLEON DUSVIK

JCH RUS, CH RUS, CH RFLS, CH CLUB, CH FINLAND
SNOU MIREKL ZABIYAKA BUKA BYAKA

JCH RUS, CH RUS, CH LUXEMBURG, CH NCB, CH RKF, CH FINLAND
MISTER X DLYA KOLESA FORTUNI

CH RUS, CH ANKOO, CH RFOS
SNOU MIREKL ANITA LITLE BABY

LAMBINA SMAILIK

JCH RUS, CH RUS, CH LUXEMBURG, CH NCB, CH RKF, CH FINLAND
MISTER X DLYA KOLESA FORTUNI

CH RUS, CH BULGARIA
ZHEMCHUZHINA IS KUSKOVO

CH RUS, CH BULGARIA
ASSOL DLYA KOLESA FORTUNI

SMILE RAYBI DOG

LAVR IZ BETHSENNOY KOLLEKCII

DANAY

Ïðè íàæàòèè íà êàðòèíêó êóðñîì, êàðòèíêà îòêðûâàåòñÿ â áîëüøîì ðàçìåðå

===============    =============================    ===============

 


   

 

 
 

 
 

 


 

1th dogshow, mono CW, Best Puppy  1!dec 2011
 


 

3 month
 

1,5 month


1 week